Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties

Doneren

U doneert aan de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995, statutair gevestigd te Best en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17280776.

Toepasselijkheid

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.srebrenica-herdenking.nl aan de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 wordt gedaan. De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Rechten en plichten van Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995

Elke betaling die via www.srebrenica-herdenking.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan de Nationale Srebrenica Herdenking. De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 behoudt zich het recht volledig vrij te zijn in het bestemmen van deze online donaties. Restitutie is niet mogelijk. De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de donateur als gevolg van de door de donateur gedane donatie. De donateur vrijwaart de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de donateur.

De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

Rechten en plichten van de donateur

Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Donateurs onder de 18 jaar mogen slechts een online donatie doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd. Door het accepteren van deze donatievoorwaarden verklaart de donateur aan deze voorwaarden met betrekking tot leeftijd te voldoen.

De donateur is verplicht om zijn/haar correcte identiteitsgegevens op te geven.

De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. De donateur ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Privacy

De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Mollie

Door een donatie te doen via Mollie, de betaal/doneer provider die de Vereniging van Overlevenden Srebrenica Genocide 1995 gekoppeld heeft op haar website, stemt u in met deze voorwaarden.

Eenmalige donaties

1. Betaling: Door een eenmalige donatie te doen via Mollie, machtigt u ons om het opgegeven bedrag van uw geselecteerde betaalmethode af te schrijven. U verklaart dat u gemachtigd bent om deze betaalmethode te gebruiken en dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

2. Bevestiging: Na het voltooien van uw eenmalige donatie ontvangt u een bevestigingsbericht per e-mail met de details van uw donatie. We streven ernaar om deze bevestiging zo spoedig mogelijk te versturen.

3. Annulering en restitutie: Een eenmalige donatie is definitief en kan niet worden geannuleerd of gerestitueerd, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. Indien u van mening bent dat er een fout is gemaakt bij uw donatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@srebrenica-herdenking.nl.

Slotbepaling

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.